Vårt Naturliga Mineralvatten

Är bland det bästa i hela Europa. Vattnet kommer upp med självtryck från 80 meters djup från berggrunden som renats och fått sina mineraler under mer än 60 år. Naturligt mineralvatten tappas direkt vid källan. Vi tappar vattnet direkt vid källan som ligger i Torsåker i Södra Norrland. Källan angränsar till Söderåsen Naturreservat. Det är det enda vattnet, i SGU och SVELAB’s analys av svenska märkesdricksvatten som uppfyller alla kriteria för ett mycket högklassigt vatten.

Definitioner av naturligt mineralvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter

Utdrag
§2 Med naturligt mineralvatten avses ett mikrobiologiskt sunt vatten i den
mening som avses i 14 och 15 §§. Naturligt mineralvatten har sitt ursprung i
en grundvattenreservoar och tappas från naturliga eller anlagda uttag.
Naturligt mineralvatten kännetecknas av
a) sin sammansättning av lösta mineral, spårelement eller andra beståndsdelar och i vissa fall av särskilda effekter, samt
b) sitt ursprungliga tillstånd.
Dessa egenskaper har bevarats oförändrade på grund av vattnets underjordiska ursprung och skyddet mot föroreningsrisker.
Sammansättning, temperatur och andra väsentliga egenskaper hos naturligt
mineralvatten skall förbli stabila inom gränserna för naturlig variation. De
får i synnerhet inte påverkas av variationer i flödet

14 § Antalet mikroorganismer i naturligt mineralvatten och källvatten vid
vattentäkten skall överensstämma med det normala antalet och visa att
vattentäkten är skyddad mot förorening.
LIVSFS 2003:45

Efter förpackning vid anläggningen får antalet mikroorganismer inte överstiga 100 per milliliter (20-22°C) respektive 20 per milliliter (37°C). Analys
skall utföras inom 12 timmar från förpackningstillfället. Vattnet skall under
dessa 12 timmar hållas vid en konstant temperatur av 4°C ± 1°C.
När naturliga mineralvatten och källvatten saluhålls får de inte innehålla
fler mikroorganismer än som motsvarar den normala ökningen av det antal
mikroorganismer som de hade vid vattentäkten.
Undersökningar enligt denna paragraf skall utföras enligt bilaga 1, avsnitt
1, punkt 1.3.3.
Naturligt mineralvatten och källvatten får inte ha några organoleptiska
defekter.
15 § Vid vattentäkten och när de saluhålls skall naturligt mineralvatten och
källvatten vara fria från
a) parasiter och sjukdomsframkallande mikroorganismer,
b) Escherichia coli och andra koliforma bakterier samt enterokocker i
varje undersökt prov om 250 ml,
c) Clostridium perfringens (inbegripet sporer) i varje undersökt prov om
50 ml, och
d) Pseudomonas aeruginosa i varje undersökt prov om 250 ml.

Läs hela Föreskriften här

Slut i lager
360.00 kr
Slut i lager
360.00 kr
Ring Nu